Tham gia khóa tập huấn về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đào tạo.

Tham gia khóa tập huấn về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đào tạo.
Ngày 23-24/10/2018, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, chuyên viên và giảng viên phụ trách ĐBCL của các đơn vị phòng ban và Khoa trong Trường đã tham gia khóa tập huấn về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học, tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM. Tham gia tập huấn có hơn 100 giảng viên, chuyên viên của 8 đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.
Khóa tập huấn nhằm giúp các cán bộ phụ trách công tác ĐBCL của các đơn vị hiểu về các mô hình và yêu cầu cơ bản của công tác ĐBCL, hệ thống ĐBCL bên trong ĐHQG-HCM và vai trò của các bên liên quan trong việc xây dựng hệ thống ĐBCL; đồng thời nắm được phương pháp xây dựng và triển khai hệ thống công cụ, quy trình ĐBCL…
Trong 2 ngày, các giảng viên, chuyên viên ĐHQG-HCM đã được chia sẻ và thảo luận các chuyên đề chính: Bối cảnh công tác ĐBCL, khung ĐBCL, hệ thống ĐBCL bên trong, bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, cấu trúc của hệ thống ĐBCL bên trong; Hệ thống và Quy chế ĐBCL tại ĐHQG-HCM; Xây dựng và triển khai hệ thống công cụ giám sát hoạt động ĐBCL; Xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong.
Một số hình ảnh của khóa tập huấn:TS. Nguyễn Vũ Phương – Trưởng phòng KT&ĐBCL trình bày tham luận “ Xây dựng và triển khai hệ thống công cụ ĐBCL – Vai trò của hệ thống đánh giá nội bộ, sổ tay chất lượng”

                                                 

Đoàn Trường Đại học Kinh Tế - Luật chụp hình lưu niệm.
Hình ảnh trao đổi, thảo luận nhóm.


  FANPAGE

Tổng truy cập: 239,652

19,184