Chính sách ĐBCL: Chính phủ - Bộ Giáo dục & Đào tạo


Xem và tải file tại đây:
- Thông tư 04/2016TT-BGDĐT ban hành về Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT  
- Mẫu báo cáo thực trạng chất lượng giáo dục Đại học 2015  

- Nghị định 73-2015-NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
- Công văn 1480 của Bộ GD-ĐT Hướng dẫn đánh giá ngoài (29/8/2014)
- Thông báo về tuyển chọn kiểm định viên kiểm định CLGD đợt 1/2014  
- QĐ 07-Bộ tiêu chuẩn đánh giá trường TCCN-2014 
- QĐ 08-Bộ tiêu chuẩn đánh giá trường CĐ-2014  
- QĐ 06-Bộ tiêu chuẩn đánh giá trường ĐH-2014 

- Công văn số 527-KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
- Công văn 529 của Bộ GD-ĐT về Hướng dẫn tìm thông tin, MC trường TCCN-2013 
- Công văn 528 của Bộ GD-ĐT về Hướng dẫn tìm thông tin, MC theo bộ TC đánh giá trường CĐ-2013 
- Công văn 527 của Bộ GD-ĐT về Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá trường ĐH-2013 

- Công văn số 7324-BGDĐT hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV
- Quyết định số 76-2007- QĐ – BGDĐT – Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
- Thông tư số 37-2012-TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 65-2007-QĐ-BGDĐT
- Thông tư số 60-2012-TT-BGDĐT quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
- Công văn 1480 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn đánh giá ngoài 
- CV7324/BGDĐT hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV 
- Thông tư 42-Quy trình và Bộ Tiêu chuẩn đánh giá trường THPT 
-TT-Hop nhat cac dieu cua QD 65-66-67 
- Bộ GD-ĐT giao ĐHQG-HCM đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng GD ĐH, TCCN 
- Thông tư 38 quy định chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình 
- Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM 
- Công văn 462 về Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng giáo dục 
- Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học 
- Đề án Xây dựng và Phát triển hệ thống kiểm định CLGD giai đoạn 2011-2020 
- Quyết định phê duyệt đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định CLGD giai đoạn 2011-2020 
- Luật Giáo dục đại học 2012 
- Quyết định 65/2007 về Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học 
- Hướng dẫn đánh giá ngoài cấp cơ sở đào tạo_Bộ Giáo dục&Đào tạo 
- Quyết định 76/Bộ GD-ĐT về Quy trình kiểm định chất lượng (năm 2007) 
- Thông tư 62/2012 Quy định về Quy trình kiểm định chất lượng 
-Thông tư 61/2012 Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ chức kiểm định chất lượng 
- Thông tư 60/2012 Quy định về Kiểm định viên trong GD ĐH 


  FANPAGE

Tổng truy cập: 295,131

26,027