Nhân sự Phòng KT&ĐBCL


TS. Nguyễn Vũ Phương - Trưởng phòng

E-mail: phuongnv@uel.edu.vn

Điện thoại:  028.37244511  -  028.37244555 (6405)
Vị trí chuyên môn: 
 • Trưởng phòng KT&ĐBCL
 • Giảng viên tiếng Anh
Bằng cấp:
 • Tiến sĩ Khoa học Giáo dục
 • Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh
 • Cử nhân Sư phạm tiếng Anh
 • Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Hướng nghiên cứu:
 • Khoa học giáo dục: tâm lý giáo dục và sư phạm (educational psychology and pedagogy), phát triển chuyên môn và học tập của giảng viên bậc đại học (teacher professional learning and development in higher education), nghiên cứu niềm tin và sự tự phản ánh của giảng viên (teacher belief and reflection), đánh giá của sinh viên về giảng dạy (student evaluation of teaching), kiến thức và kỹ năng sư phạm của giảng viên (teacher knowledge and pedagogy),
 • Dạy và học tiếng Anh (teaching and learning English),
 • Ngôn ngữ học ứng dụng (applied linguistics).
Nhiệm vụ: 
 • Phụ trách công việc chung và chịu trách nhiệm trước BGH về mọi hoạt động của Phòng: xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển các mảng công tác của Phòng; báo cáo kết quả công tác của Phòng cho BGH theo định kỳ; thực hiện các công việc khác theo phân công của Hiệu trưởng.
 • Trực tiếp phục trách: Công tác nhân sự, công tác thi đua, tài chính, khen thưởng của Phòng; Công tác đảm bảo chất lượng: đánh giá và kiểm định cấp chương trình đào tạo, cấp cơ sở đào tạo.

 

Ths. Nguyễn Minh Trí - Phó Trưởng phòng

E-mail: trinm@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6405
Vị trí chuyên môn: 

 • Phó Phòng KT&ĐBCL
Bằng cấp:
 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc được ủy quyền, xử lý công việc chung của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác; báo cáo kết quả công tác của Phòng được phân công phụ trách theo định kỳ cho Trưởng phòng và theo yêu cầu của BGH.
 • Trực tiếp phụ trách:
 1. Công tác khảo thí: đại học chính quy, SĐH, VH-VL (bao gồm VB2).
 2. Công tác đảm bảo chất lượng: các cuộc khảo sát, đánh giá chất lượng môn      học, khóa học, chất lượng quản lý và phục vụ, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng;
 3. Công tác thống kê báo cáo số liệu; 
 4. Trang web của Phòng và quản lý trang thiết bị, kho lưu trữ bài thi và cơ sở vật    chất của Phòng;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

 

ThS. Dương Thị Tuyết Mai - Chuyên viên

E-mail:  maidtt@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6402

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên
Bằng cấp:
 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Tiếp nhận, bảo quản đề thi từ giảng viên và các đơn vị đối với tất cả các bậc, hệ;
 • Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với SĐH và hệ VH-VL (bao gồm VB2):
 1. Tổng hợp lịch thi;
 2. In danh sách thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên, sinh viên;
 3. Giao, nhận bài thi theo dõi tiến độ trả bài thi - điểm thi của GV và các đơn vị;
 4. Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ, trang thiết bị cần thiết cho các buổi thi;
 5. Lập danh sách cán bộ coi thi và thanh toán thù lao coi thi;
 6. Tổng hợp thù lao chấm thi SĐH, VL - VH;
 • Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với hệ đại học chính quy: tổ chức giao bài thi cho giảng viên chấm thi (bao gồm chấm phúc khảo).
 •  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng giao.

 


 

ThS. Trần Hồng Thanh - Chuyên viên

E-mail: thanhth@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6402

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên
Bằng cấp:
 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong, ĐBCL bên ngoài (cùng với các thành viên khác phụ trách ĐBCL).
 • Xây dựng chính sách ĐBCL, các quy trình ĐBCL nội bộ.
 • Tư vấn cho các đơn vị trong công tác ĐBCL và đánh giá.
 • Kết hợp xây dựng kế hoạch đánh giá CSGD và các công tác phối hợp triển khai.
 • Công tác đối ngoại trong ĐBCL.
 • Công tác khác: tham gia đề án giáo dục 4.0; và các công tác khác do trưởng phòng giao

 

ThS. Nguyễn Văn Sáng – Chuyên viên

E-mail: sangnv@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6401

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên
Bằng cấp:
 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với hệ đại học chính quy:
 1. Sắp xếp lịch thi;
 2. In danh sách thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, tiếp nhận và xử lý việc chuyển ca thi của sinh viên;
 3. Lập danh sách cán bộ coi thi và thanh toán thù lao coi thi;
 4. Tiếp nhận bài thi và bảng điểm;
 5. Quét (scan), sao lưu kết quả thi, chuyển điểm cho Phòng Đào tạo, các đơn vị có liên quan, và tải (upload) lên mạng công bố cho sinh viên;
 6.  Kiểm tra, đối chiếu điểm trên bảng điểm quét và điểm cập nhật trong hệ thống.
 7. Tổng hợp thù lao chấm thi SĐH, VL - VH;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

CN. Đinh Thị Hương Thảo – Chuyên viên

E-mail: thaodth@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6402

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên
Bằng cấp:
 • Học viên cao học
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Công tác ĐBCL:
 1. Theo dõi và hỗ trợ các đơn vị thực hiện đánh giá chương trình và cơ sở đào     tạo;
 2. Theo dõi và hỗ trợ các khoa trong công tác đánh giá ngoài  nội bộ cấp             chương trình;
 3. Thực hiện công tác khảo sát, xử lý số liệu, viết báo cáo kết quả khảo sát chất lượng quản lý và phục vụ;
 4. Tập hợp và lưu trữ hệ thống văn bản, hồ sơ minh chứng cấp trường phục vụ      công tác kiểm định chất lượng.
 • Công tác khác: Quản lý hệ thống công văn đến, công văn đi, lịch làm việc và thư ký Phòng.                               
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

CN. Bùi Thị Kim Duyên – Chuyên viên

E-mail: duyenbtk@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6401

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên
Bằng cấp:
 • Học viên cao học
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Công tác ĐBCL:
 1. Phối hợp với các khoa thực hiện công tác khảo sát, xử lý số liệu, viết báo cáo kết quả khảo sát khóa học;
 2. Phối hợp với các đơn vị tổ chức khảo sát cựu sinh viên và nhà tuyển dụng;
 3. Thực hiện tổng hợp, báo cáo thống kê số liệu công tác ĐBCL và số liệu chung của Trường;
 • Công tác khảo thí:
 1. Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với hệ chính quy: Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ, trang thiết bị cần thiết cho các đợt thi/buổi thi; tham gia giao - nhận túi bài thi cho cán bộ coi thi;
 2. Quản lý phần mềm Ngân hàng đề thi;
 3. Chấm thi trắc nghiệm trên máy;
 • Công tác khác:
 1. Thực hiện việc triển khai và phát triển phần mềm phục vụ công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng;
 2. Đầu mối nhận và cập nhật thông tin lên trang web của Phòng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao;

CN. Nguyễn Bá Ngọc – Chuyên viên

E-mail: ngocnb@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6401

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên
Bằng cấp:
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Công tác ĐBCL: Phối hợp với các khoa thực hiện công tác khảo sát, xử lý số liệu, viết báo cáo khảo sát môn học (bao gồm hệ Đại học chính quy, SĐH, BH-VHVL;
 • Công tác khảo thí:
 1. Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với hệ SĐH: Quét (scan), sao lưu, chuyển điểm cho Phòng SĐH và các đơn vị, cá nhân có liên quan, và tải (upload) lên mạng công bố cho học viên; tiếp nhận, xử lý khiếu nại và phúc khảo bài thi;
 2. Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với hệ VHVL: Quét (scan), sao lưu, chuyển điểm cho Phòng SĐH và các đơn vị, cá nhân có liên quan, và tải (upload) lên mạng công bố cho sinh viên; tiếp nhận khiếu nại điểm và đăng ký phúc khảo và phối hợp với Phòng KH-TC thực hiện thanh toán thù thao chấm phúc khảo;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao;
  Lê Kế Nam – Nhân viên

E-mail: namlk@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6401

Vị trí chuyên môn:

 • Kỹ thuật viên
Bằng cấp:
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Công tác khảo thí:
 1. In, sao đề thi và các tài liệu khác phục vụ công tác thi (in sao đề thi, vào túi, dán nhãn... cho các kỳ thi được tổ chức trong Trường)
 2. Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ, trang thiết bị cần thiết cho các đợt thi/buổi thi;
 3. Quản lý bài thi các bậc - hê;
 4. Trích lục bài thi chấm phúc tra, phúc khảo;
 • Công tác khác: Quản lý hệ phòng photocopy, kho lưu trữ bài thi và hỗ trợ công tác photo chung của Trường;                               
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.


Giải đáp thắc mắc:

Hệ Sau Đại học:

- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Minh Trí.
ĐT: 028 37244555 sô nội bộ 6405
Email: trinm@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Bá Ngọc
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6401
Email: ngocnb@uel.edu.vn

Hệ Đại học Chính quy:
- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Minh Trí
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6405
Email: trinm@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Văn Sáng
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6401
Email: sangnv@uel.edu.vn

Hệ Vừa làm vừa học:

- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Minh Trí
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6401
Email: trinm@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Bá Ngọc
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6401
Email: ngocnb@uel.edu.vn

   FANPAGE

Tổng truy cập: 208,264

20,414