Chức năng nhiệm vụ

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

            Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập vào tháng 4/2013 trên cơ sở sáp nhập Bộ phận Khảo thí thuộc phòng Đào tạo vào phòng Đảm bảo và Đánh giá chất lượng.

 


 

I. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng và công tác khảo thí.

II. Nhiệm vụ:

1. Công tác ĐBCL:

1.1   Đề xuất các mục tiêu chất lượng, xây dựng các chương trình, kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng của Trường.

1.2   Tổ chức và phối hợp với các đơn vị trong Trường triển khai thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng.

1.3   Thường trực công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường.
1.4  Đầu mối liên hệ với các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước.

2. Công tác khảo thí:

2.1 Tổ chức các đợt thi, kỳ thi trong quá trình đào tạo đối với các hệ, các bậc đào tạo của Trường (ngoài các đợt tuyển sinh đại học và sau đại học).

2.2 Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi; tổ chức chấm thi, phân tích kết quả thi và đánh giá kết quả học tập các môn học.

2.3 Thường trực trong công tác in sao đề thi, chấm thi các kỳ thi tuyển sinh của Trường.

3. Công tác khác:

3.1 Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng trong Trường.

3.2 Tổ chức xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của Trường, đầu mối tổng hợp và báo cáo số liệu chung của Trường.

   FANPAGE

Tổng truy cập: 645,629