Liên hệ giải đáp và tiếp nhận khiếu nại

* Hệ Sau Đại học
  - Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Minh Trí
    ĐT: 08 37244555 số nội bộ 6405
    Email: trinm@uel.edu.vn
  - Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Bá Ngọc
    ĐT: 08 37244555 số nội bộ 6401
    Email: ngocnb@uel.edu.vn
* Hệ Đại học Chính quy
  - Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Minh Trí
    ĐT: 08 37244555 số nội bộ 6405
    Email: trinm@uel.edu.vn
  - Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Bá Ngọc
    ĐT: 08 37244555 số nội bộ 6401
    Email: ngocnb@uel.edu.vn
* Hệ Vừa làm vừa học
  - Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Minh Trí
    ĐT: 08 37244555 số nội bộ 6405
    Email: trimn@uel.edu.vn
  - Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Bá Ngọc
    ĐT: 08 37244555 số nội bộ 6401
    Email: ngocnb@uel.edu.vn


  FANPAGE

Tổng truy cập: 542,114