Nhân sự

Nhân sự Phòng KT&ĐBCL


TS. Nguyễn Vũ Phương - Trưởng phòng

E-mail: phuongnv@uel.edu.vn

Điện thoại:  028.37244511  -  028.37244555 (6405)
Vị trí chuyên môn: 
 • Trưởng phòng KT&ĐBCL
 • Giảng viên tiếng Anh
Bằng cấp:
 • Tiến sĩ Khoa học Giáo dục
 • Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh
 • Cử nhân Sư phạm tiếng Anh
 • Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Hướng nghiên cứu:
 • Khoa học giáo dục: tâm lý giáo dục và sư phạm (educational psychology and pedagogy), phát triển chuyên môn và học tập của giảng viên bậc đại học (teacher professional learning and development in higher education), nghiên cứu niềm tin và sự tự phản ánh của giảng viên (teacher belief and reflection), đánh giá của sinh viên về giảng dạy (student evaluation of teaching), kiến thức và kỹ năng sư phạm của giảng viên (teacher knowledge and pedagogy),
 • Dạy và học tiếng Anh (teaching and learning English),
 • Ngôn ngữ học ứng dụng (applied linguistics).
Nhiệm vụ: 
 • Phụ trách công việc chung và chịu trách nhiệm trước BGH về mọi hoạt động của Phòng: xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển các mảng công tác của Phòng; báo cáo kết quả công tác của Phòng cho BGH theo định kỳ; thực hiện các công việc khác theo phân công của Hiệu trưởng.
 • Trực tiếp phục trách: 
 1. Công tác nhân sự, công tác thi đua, tài chính, khen thưởng của Phòng.
 2. Tư vấn Ban Giám hiệu về tất cả các vấn đề liên quan ĐBCL và khảo thí.
 3. Công tác đảm bảo chất lượng: đánh giá và kiểm định cấp chương trình đào tạo, cấp cơ sở đào tạo:
  - Lập kế hoạch đánh giá ngoài cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo;
  - Tư vấn báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo;
  - Thẩm định báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo;
  - Đầu mối phối hợp tiếp đoàn đánh giá cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo;
  - Lập kế hoạch xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong;
  - Tham gia tổ thẩm định báo cáo tự đánh giá và tổ viết báo cáo tự đánh giá;
  - Nghiên cứu các bộ tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định: AUN-QA, FIBAA, AACSB, AUF;
  - Viết đề án FIBAA;
  - Khảo sát phản hồi các bên liên quan: sinh viên, giảng viên, đội ngũ hỗ trợ:
     + Quản lý chung về kế hoạch và phương thức khảo sát.
     + Xây dựng bảng hỏi.
     + Giám sát thực hiện khảo sát và báo cáo.
     + Nghiên cứu các phương pháp khảo sát, lấy ý kiến phản hồi.
 4. Công tác khảo thí: phụ trách hệ sau đại học, vừa làm vừa học, văn bằng 2:
  - Thiết lập quy trình khảo thí, quy trình đánh giá đề thi, quy trình phân công coi thi, quy trình giám sát thi;
  - Công tác tổ chức thi;
  - Tham gia góp ý chương trình đào tạo trong sự tương thích với đánh giá người học.
 5. Phối hợp các đơn vị thu thập dữ liệu cho xếp hạng đại học QS World và QS Asia của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (theo định kỳ).
 6. Giao tiếp với các tổ chức đánh giá và kiểm định và nghiên cứu bộ tiêu chuẩn của họ nhằm phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng bên ngoài.
 7. Trang web tiếng anh của Phòng.


 

Ths. Nguyễn Minh Trí - Phó Trưởng phòng

E-mail: trinm@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6405
Vị trí chuyên môn: 

 • Phó Phòng KT&ĐBCL
Bằng cấp:
 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Báo cáo kết quả công tác của phòng được phân công phụ trách theo định kỳ cho Trưởng phòng và theo yêu cầu của BGH; thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc được ủy quyền, xử lý công việc chung của Phòng khi trưởng phòng đi công tác.
 • Trực tiếp phụ trách:
 1. Công tác khảo thí: đại học chính quy
  - Thiết lập quy trình khảo thí, quy trình đánh giá đề thi, quy trình phân công coi thi, quy trình giám sát thi;
  - Công tác tổ chức thi;
  - Tham gia góp ý chương trình đào tạo trong sự tương thích với đánh giá người học;
  - Admin phần mềm khảo thí;
  - Ngân hàng đề thi: quản lý, xuất đề thi, tổ chức hội đồng thẩm định, và tư vấn kỹ thuật;
  - Quản lý trang thiết bị, kho lưu trữ bài thi và cơ sở vật chất của phòng.
 2. Công tác đảm bảo chất lượng:
  - Phụ trách công tác đánh giá ngoài theo chuẩn của AUF: đọc và phân tích bộ tiêu chuẩn, lập kế hoạch cho đánh giá, tổ chức tập huấn.
  - Tìm hiểu bộ tiêu chuẩn kiểm định FIBAA và tập huấn nội bộ
  - Viết báo cáo tự đánh giá CSGD theo AUN-QA theo tiêu chuẩn được phân công trong tổ viết báo cáo
  - Khảo sát phản hồi các bên liên quan: các cuộc khảo sát, đánh giá chất lượng môn học, khóa học, chất lượng quản lý và phục vụ, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng
     + Xây dựng bảng hỏi: phụ trách phân tích dữ liệu
     + Giám sát thực hiện khảo sát và báo cáo
     + Nghiên cứu các phương pháp khảo sát, lấy ý kiến phản hồi
 3. Tham gia đề án chất lượng cao
 4. Chủ trì đề án cơ sở dữ liệu trường
 5. Công tác thống kê báo cáo số liệu
 6. Thực hiện nhiệm vụ khác do trưởng phòng giao.

 

ThS. Dương Thị Tuyết Mai - Chuyên viên

E-mail:  maidtt@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6402

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên
Bằng cấp:
 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Tiếp nhận, bảo quản đề thi từ giảng viên và các đơn vị đối với tất cả các bậc, hệ (chính quy, SĐH, VB2, VH-VL);
 • Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với SĐH và hệ VH-VL:
  - Tổng hợp lịch thi;
  - In danh sách thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên, sinh viên;
  - Giao, nhận  bài thi và theo dõi tiến độ trả bài thi – điểm thi của giảng viên và các đơn vị;
  - Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ, trang thiết bị cần thiết cho các buổi thi;
  - Lập danh sách cán bộ coi thi và thanh toán thù lao coi thi;
  - Tổng hợp thù lao chấm thi SĐH, VH-VL;
  - Quét (Scan), sao lưu, chuyển điểm cho Phòng SĐH, Phòng Đào tạo và các đơn vị, cá nhân có liên quan, và tải (upload) lên mạng công bố cho học viên; tiếp nhận, xử lý khiếu nại và phúc khảo bài thi, đối chiếu điểm trên bảng điểm quét và điểm cập nhật trong hệ thống.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng giao.

 


 

ThS. Trần Hồng Thanh - Chuyên viên

E-mail: thanhth@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6402

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên
Bằng cấp:
 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Công tác đảm bảo chất lượng:
  - Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong, ĐBCL bên ngoài (cùng với các thành viên khác phụ trách ĐBCL);
  - Xây dựng các quy trình ĐBCL nội bộ;
  - Tư vấn cho các đơn vị trong công tác ĐBCL và đánh giá;
  - Kết hợp xây dựng kế hoạch đánh giá CSGD và các công tác phối hợp triển khai;
  - Công tác đối ngoại trong ĐBCL;
  - Công tác đánh giá giữa kỳ cơ sở đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo:
     + Xây dựng kế hoạch chi tiết
     + Phân công nhiệm vụ và nội dung hoàn thành báo cáo
     + Tổng hợp và điều chỉnh nội dung báo cáo.
  - Công tác đánh giá AUN-QA: cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo:
     + Thư ký hội đồng thẩm định
     + Theo dõi kế hoạch thực hiện các đơn vị, kiểm tra minh chứng
     + Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá của các đơn vị
     + Tư vấn góp ý, thẩm định báo cáo tự đánh giá
     + Phối hợp với các đơn vị: làm việc theo từng đơn giải quyết những vấn đề cần hoàn thiện theo tiêu chuẩn phân công
     + Tập huấn AUN-QA về đánh giá chương trình đào tạo và cơ sở đào tạo
     + Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo.
  - Kiểm định FIBAA:
     + Xây dựng kế hoạch kiểm định FIBAA
     + Thu thập minh chứng
     + Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn (tham gia đề án kiểm định FIBAA)
     + Tập huấn bộ tiêu chuẩn FIBAA
     + Tư vấn hỗ trợ các đơn vị
  - Công tác xếp hạng đại học theo đề án VNU100: tham gia tổ chức các sự kiện giới thiệu về UEL và VNU đối với đối tác học thuật hoặc doanh nghiệp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng giao.


 

ThS. Nguyễn Văn Sáng – Chuyên viên

E-mail: sangnv@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6401

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên
Bằng cấp:
 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Công tác ĐBCL:
  - Phối hợp với các khoa thực hiện tổng hợp báo cáo khảo sát khóa học từ các khoa
  - Phụ trách quản lý cơ sở dữ liệu chung của trường
  - Báo cáo số liệu: phối hợp với các đơn vị thu thập số liệu và báo cáo theo yêu cầu các bên liên quan
  - Phụ trách công tác thư ký về những vấn đề liên quan đánh giá AUN-QA, thu thập lưu trữ minh chứng cho các kỳ đánh giá kiểm định (phối hợp với Thảo – tổng hợp và Thanh – mã hóa).
  - Tìm hiểu bộ tiêu chuẩn kiểm định FIBAA và báo cáo kết quả
 • Công tác khảo thí: Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với hệ đại học chính quy:
  - Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ, trang thiết bị cần thiết cho các đợt thi/buổi thi; tham gia tổ chức giao - nhận túi bài thi cho cán bộ coi thi;
  - Quản lý phần mềm Ngân hàng đề thi và quản lý trích xuất đề thi, tổ chức hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi.
  - Giao nhận bài thi từ giảng viên chấm.
 • Đầu mối nhận và cập nhật thông tin lên trang web của Phòng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.


CN. Đinh Thị Hương Thảo – Chuyên viên

E-mail: thaodth@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6402

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên
Bằng cấp:
 • Học viên cao học
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Công tác ĐBCL:
  - Theo dõi và hỗ trợ các đơn vị thực hiện đánh giá cấp chương trình và cơ sở đào tạo;
  - Theo dõi và hỗ trợ các khoa trong công tác đánh giá ngoài nội bộ cấp chương trình;
  - Thư ký đề án chất lượng cao
  - Tập hợp và lưu trữ hệ thống văn bản, hồ sơ minh chứng cấp trường phục vụ công tác đánh giá, kiểm định chất lượng cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo;
  - Đầu mối thu thập dữ liệu phục vụ cho xếp hạng đại học (theo định kỳ)
  - Xây dựng quy trình thu thập minh chứng
  - Thu thập minh chứng cho đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của AUF
  - Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của AUF
 • Công tác khác: thư ký phòng: Quản lý hệ thống công văn đến, công văn đi, lịch làm viêc và thư ký Phòng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.


CN. Nguyễn Bá Ngọc – Chuyên viên

E-mail: ngocnb@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6401

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên
Bằng cấp:
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Công tác khảo thí: Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với hệ đại học chính quy:
  - Sắp xếp lịch thi;
  - In danh sách thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; tiếp nhận và xử lý việc chuyển ca thi của sinh viên;
  - Lập danh sách cán bộ coi thi và thanh toán thù lao coi thi;
  - Tiếp nhận bài thi và bảng điểm, và lưu trữ;
  - Quét (scan), sao lưu kết quả thi, chuyển điểm cho Phòng Đào tạo, các đơn vị có liên quan, và tải (upload) lên mạng công bố cho sinh viên;
  - Kiểm tra, đối chiếu điểm trên bảng điểm quét và điểm cập nhật trong hệ thống;
 • Công tác ĐBCL:
  - Quản lý phần mềm khảo sát và phối hợp các bên liên quan cải tiến phần mềm 
  - Thực hiện công tác khảo sát, xử lý số liệu, viết báo cáo kết quả khảo sát môn học (bao gồm hê Đại học chính quy, SĐH, VL-VH).
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

  Lê Kế Nam – Nhân viên

E-mail: namlk@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6401

Vị trí chuyên môn:

 • Kỹ thuật viên
Bằng cấp:
 • Cử nhân Kinh tế
Nhiệm vụ:
 • Công tác khảo thí:
  - In, sao đề thi và các tài liệu khác phục vụ công tác thi (in sao đề thi, vào túi, dán nhãn,… cho các kỳ thi được tổ chức trong Trường);
  - Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ, trang thiết bị cần thiết cho các đợt thi/buổi thi;
  - Quản lý bài thi các bậc – hệ;
  - Trích lục bài thi chấm phúc tra, phúc khảo;
 • Công tác khác: quản lý phòng photocopy, kho lưu trữ bài thi và hỗ trợ công tác photo chung của trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.Giải đáp thắc mắc:

Hệ Sau Đại học:

- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Vũ Phương.
ĐT: 028 37244555 sô nội bộ 6405
Email: phuongnv@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách: Dương Thị Tuyết Mai
ĐT: 028.38.7244555 số nội bộ 6402
Email: maidtt@uel.edu.vn

Hệ Đại học Chính quy:
- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Minh Trí
ĐT: 028.38.7244555 số nội bộ 6405
Email: trinm@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Bá Ngọc
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6401
Email: ngocnb@uel.edu.vn

Hệ Vừa làm vừa học:

- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Vũ Phương
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6401
Email: trinm@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách: Dương Thị Tuyết Mai
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6402
Email: maidtt@uel.edu.vn

   FANPAGE

Tổng truy cập: 356,502

59,352