Nhân sự phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

 

 

TS. Nguyễn Vũ Phương - Trưởng phòng

E-mail: phuongnv@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244511 - 028.37244555 – 6405

Vị trí chuyên môn:

 • Trưởng phòng KT&ĐBCL
 • Giảng viên tiếng Anh

Bằng cấp:

 • Tiến sĩ Khoa học Giáo dục
 • Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh
 • Cử nhân Sự phạm tiếng Anh
 • Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

Hướng nghiên cứu:

 • Khoa học giáo dục: tâm lý giáo dục và sư phạm (educational psychology and pedagogy), phát triển chuyên môn và học tập của giảng viên bậc đại học (teacher professional learning and development in higher education), nghiên cứu niềm tin và sự tự phản ánh của giảng viên (teacher belief and reflection), đánh giá của sinh viên về giảng dạy (student evaluation of teaching), kiến thức và kỹ năng sư phạm của giảng viên (teacher knowledge and pedagogy),
 • Dạy và học tiếng Anh (teaching and learning English),
 • Ngôn ngữ học ứng dụng (applied linguistics),

Nhiệm vụ:

         Phụ trách công việc chung và chịu trách nhiệm trước BGH về mọi hoạt động của Phòng: xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển các mảng công tác của Phòng; báo cáo kết quả công tác của Phòng cho BGH theo định kỳ; thực hiện các công việc khác theo phân công của Hiệu trưởng.

           Trực tiếp phụ trách:

 • Công tác nhân sự, công tác thi đua, tài chính, khen thưởng của Phòng;
 • Tư vấn Ban Giám hiệu về tất cả các vấn đề liên quan ĐBCL và khảo thí;
 • Công tác đảm bảo chất lượng: đánh giá và kiểm định cấp chương trình đào tạo, cấp cơ sở đào tạo:

           - Lập kế hoạch đánh giá ngoài cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo.

           - Tư vấn báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo.

           - Thẩm định báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo.

           - Đầu mối phối hợp tiếp đoàn đánh giá cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo.

           - Rà soát và lập kế hoạch cải tiến hệ thống ĐBCL bên trong.

           - Tham gia tổ thẩm định báo cáo tự đánh giá và tổ viết báo cáo tự đánh giá.

          - Nghiên cứu các bộ tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định: AUN-QA, FIBAA, AACSB, và các bộ tiêu chuẩn khác theo nhu cầu của Trường.

           - Lập kế hoạch đánh giá, kiểm định FIBAA.

           - Khảo sát phản hồi các bên liên quan: sinh viên, giảng viên, đội ngũ hỗ trợ.

             + Quản lý chung về kế hoạch và phương thức khảo sát.

             + Xây dựng bảng hỏi.

             + Giám sát thực hiện khảo sát và báo cáo.

             + Nghiên cứu các phương pháp khảo sát, lấy ý kiến phản hồi.

 • Xây dựng văn bản Đảm bảo chất lượng:

           Chính sách chất lượng.

           - Quy định ĐBCL.

           - Sổ tay chất lượng.

 • Công tác khảo thí: phụ trách hệ sau đại học, vừa làm vừa học, văn bằng 2.

           - Thiết lập quy trình khảo thí, quy trình đánh giá đề thi, quy trình phân công coi thi, quy trình giám sát thi.

           - Công tác tổ chức thi.

           - Tham gia góp ý chương trình đào tạo trong sự tương thích với đánh giá người học.

 • Phối hợp các đơn vị thu thập dữ liệu cho xếp hạng đại học QS World và QS Asia của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (theo định kỳ).
 • Giao tiếp với các tổ chức đánh giá và kiểm định và nghiên cứu bộ tiêu chuẩn của họ nhằm phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng bên ngoài.
 • Phụ trách trang web của Phòng.

Lý lịch Khoa học (Tiếng Việt) 

Lý lịch Khoa học (Tiếng Anh)  

 

ThS. Nguyễn Minh Trí - Phó Trưởng phòng

E-mail: trinm@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6405

Vị trí chuyên môn:

 • Phó Trưởng phòng KT&ĐBCL

Bằng cấp:

 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế

Nhiệm vụ:

         Báo cáo kết quả công tác của phòng được phân công phụ trách theo định kỳ cho Trưởng phòng và theo yêu cầu của BGH; thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc được ủy quyền, xử lý công việc chung của Phòng khi trưởng phòng đi công tác;

           Trực tiếp phụ trách:

 • Công tác khảo thí: đại học chính quy.

           - Thiết lập quy trình khảo thí, quy trình đánh giá đề thi, quy trình phân công coi thi, quy trình giám sát thi.

           - Công tác tổ chức thi.

           - Giám sát thi cử.

           - Báo cáo tình hình thi cử, báo cáo liên quan đến giám sát học chính.

           - Tham gia góp ý chương trình đào tạo trong sự tương thích với đánh giá người học.

           - Admin phần mềm khảo thí.

           - Ngân hàng đề thi: quản lý, xuất đề thi, tổ chức hội đồng thẩm định, và tư vấn kỹ thuật.

           - Quản lý trang thiết bị, kho lưu trữ bài thi và cơ sở vật chất của phòng;

 • Công tác đảm bảo chất lượng:

           - Hoạt động kế hoạch, tổ chức chuẩn bị đánh giá và đón đoàn đánh giá ngoài.

           - Viết báo cáo tự đánh giá CSGD theo AUN-QA theo tiêu chuẩn được phân công trong tổ viết báo cáo.

           - Kế hoạch khảo sát/ Theo dõi khảo sát online/ Thu thập dữ liệu khảo sát phản hồi các bên liên quan: các cuộc khảo sát, đánh giá chất lượng môn học, khóa học, chất lượng quản lý và phục vụ, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng.

             + Xây dựng bảng hỏi: phụ trách phân tích dữ liệu.

             + Giám sát thực hiện khảo sát và báo cáo.

             + Nghiên cứu các phương pháp khảo sát, lấy ý kiến phản hồi.

 • Báo cáo ba công khai, báo cáo cho ĐHQG, Cục Quản lý chất lượng; Công tác thống kê báo cáo số liệu.
 • Tham gia đề án chất lượng cao.
 • Chủ trì đề án cơ sở dữ liệu trường.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do trưởng phòng giao.

 

ThS. Dương Thị Tuyết Mai - Chuyên viên

E-mail: maidtt@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6402

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên

Bằng cấp:

 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế

Nhiệm vụ:

 • Công tác khảo thí:

           - Tiếp nhận, bảo quản đề thi từ giảng viên và các đơn vị đối với tất cả các bậc, hệ (chính quy, SĐH, VB2, VH-VL);

           - Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với SĐH và hệ VH-VL:

             + Tổng hợp lịch thi;

             + In danh sách thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên, sinh viên;

             + Giao, nhận  bài thi và theo dõi tiến độ trả bài thi – điểm thi của giảng viên và các đơn vị;

             + Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ, trang thiết bị cần thiết cho các buổi thi;

             + Lập danh sách cán bộ coi thi;

             + Tổng hợp thù lao chấm thi SĐH, VH-VL;

             + Quét (Scan), sao lưu, chuyển điểm cho Phòng SĐH, Phòng Đào tạo và các đơn vị, cá nhân có liên quan, và tải (upload) lên mạng công bố cho học viên; tiếp nhận, xử lý khiếu nại và phúc khảo bài thi, đối chiếu điểm trên bảng điểm quét và điểm cập nhật trong hệ thống.

             + Phúc khảo.

             + Báo cáo, thống kê tình hình nộp đề trễ các hệ đào tạo, bài thi, bảng điểm.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

ThS. Trần Hồng Thanh - Chuyên viên

E-mail: thanhth@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6402

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên

Bằng cấp:

 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế

Nhiệm vụ:

 • Công tác đảm bảo chất lượng:

           - Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch rà soát, cải tiến hệ thống ĐBCL bên trong, ĐBCL bên ngoài (cùng với các thành viên khác phụ trách ĐBCL).

           - Xây dựng các quy trình ĐBCL nội bộ.

           - Tham gia góp ý chương trình đào tạo trong sự tương thích với đánh giá người.

           - Tư vấn cho các đơn vị trong công tác ĐBCL và đánh giá cấp CTĐT và CSGD.

           - Tham mưu, tư vấn tổ chức các buổi tập huấn cho các đơn vị.

           - Kết hợp xây dựng kế hoạch đánh giá CSGD và các công tác phối hợp triển khai.

           - Công tác đối ngoại trong ĐBCL.

           - Công tác đánh giá AUN-QA: cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo.

             + Thư ký hội đồng thẩm định.

             + Báo cáo tổng hợp, điều phối tình hình viết báo cáo tự đánh giá CSGD.

             + Theo dõi kế hoạch thực hiện các đơn vị, kiểm tra minh chứng.

             + Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá của các đơn vị.

             + Tư vấn góp ý, thẩm định báo cáo tự đánh giá.

             + Phối hợp với các đơn vị: làm việc theo từng đơn giải quyết những vấn đề cần hoàn thiện theo tiêu chuẩn phân công.

             + Tập huấn AUN-QA về đánh giá chương trình đào tạo và cơ sở đào tạo.

             + Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo.

             + Hướng dẫn thu thập, mã hóa minh chứng toàn trường.

             + Thu thập, mã hóa minh chứng toàn trường.

             + Thu thập, mã hóa minh TC 9,10,11,12.

           - Kiểm định FIBAA:

             + Xây dựng kế hoạch kiểm định FIBAA.

             + Thu thập minh chứng.

             + Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn (tham gia đề án kiểm định FIBAA).

             + Tập huấn bô tiêu chuẩn FIBAA.

             + Tư vấn hỗ trợ các đơn vị.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

 

ThS. Nguyễn Văn Sáng – Chuyên viên

E-mail: sangnv@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6401

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên

Bằng cấp:

 • Thạc sĩ kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế

Nhiệm vụ:

 • Công tác đảm bảo chất lượng:

           - Hỗ trợ Khiêm giai đoạn 6 tháng (8/2020 – 2/2021) quản lý cơ sở dữ liệu chung của trường; phối hợp với các đơn vị thu thập số liệu và báo cáo theo yêu cầu các bên liên quan.

           Phụ trách công tác hậu cần, thu thập minh chứng phục vụ đánh giá, kiểm định cấp CTĐT và CSGD (AUN-QA, FIBAA, và các bộ tiêu chuẩn khác).

             + Thu thập, mã hóa minh chứng toàn trường.

             + Lưu trữ minh chứng toàn trường.

             + Thu thập, mã hóa minh TC 9,10,11,12.

             + Lưu trữ minh chứng, theo dõi minh chứng online hàng năm.

           - Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA cấp CTĐT và CSGD, bộ tiêu chuẩn kiểm định FIBAA và báo cáo kết quả theo thời hạn được giao nhiệm vụ;

           - Phối hợp các đơn vị thu thập dữ liệu cho xếp hạng đại học [ QS World và QS Asia và các tổ chức xếp hạng khác] của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (theo định kỳ)

           - Lập đề án xếp hạng đại học của UEL và thu thập dữ liệu cho xếp hạng đại học.

           - Khảo sát: Phối hợp với các khoa thực hiện tổng hợp báo cáo khảo sát khóa học từ các khoa; Phân tích dữ liệu khảo sát theo yêu cầu từ các cuộc khảo sát do Phòng thực hiện.

           - Kế hoạch khảo sát/ Theo dõi khảo sát/ Thu thập dữ liệu (môn học: Sinh viên chính quy, VLVH, học viên cao học).

           - Phân tích, báo cáo kết quả KS (môn học: Sinh viên chính quy, VLVH, học viên cao học).

 • Công tác khảo thí:

           - Quản lý phần mềm Ngân hàng đề thi và quản lý trích xuất đề thi, tổ chức hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi, và vấn đề kỹ thuật.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

CN. Đinh Thị Hương Thảo – Chuyên viên

E-mail: thaodth@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6402

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên

Bằng cấp:

 • Học viên cao học
 • Cử nhân Kinh tế

Nhiệm vụ:

 • Công tác đảm bảo chất lượng:

           - Theo dõi và hỗ trợ các đơn vị thực hiện đánh giá cấp chương trình và cơ sở đào tạo;

           - Theo dõi và hỗ trợ các khoa trong công tác đánh giá ngoài nội bộ cấp chương trình;

           - Thư ký đề án chất lượng cao.

           - Tập hợp và lưu trữ hệ thống văn bản, hồ sơ minh chứng cấp trường phục vụ công tác đánh giá, kiểm định chất lượng cấp cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo;

             + Thu thập, mã hóa minh chứng toàn trường cho báo cáo TĐG CSGD.

             + Lưu trữ minh chứng toàn trường.

             + Thu thập, mã hóa minh TC 9,10,11,12.

           - Xây dựng quy trình thu thập minh chứng.

           - Thu thập minh chứng cho đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của FIBAA.

           - Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của FIBAA.

           - Kế hoạch khảo sát/ Theo dõi khảo sát/ Thu thập dữ liệu (KS. Đội ngũ hỗ trợ).

           - Phân tích, báo cáo kết quả KS (đội ngũ hỗ trợ).

 • Công tác thư ký đảm bảo chất lượng:

           - Phụ trách công tác văn thư ĐBCL, quản lý lịch làm việc liên quan ĐBCL như tập huấn, công tác đánh giá, kiểm định, lưu trữ minh chứng, tư vấn…

           - Chuẩn bị hồ sơ cho các hoạt động ĐBCL bên trong và bên ngoài;

           - Kế hoạch, tổ chức chuẩn bị đánh giá và đón ĐĐG.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

CN. Nguyễn Bá Ngọc – Chuyên viên

E-mail: ngocnb@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6401

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên

Bằng cấp:

 • Cử nhân Kinh tế

Nhiệm vụ:

 • Công tác khảo thí:

           - Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với hệ đại học chính quy:

             + Sắp xếp lịch thi;

             + In danh sách thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; tiếp nhận và xử lý việc chuyển ca thi của sinh viên;

             + Lập danh sách cán bộ coi thi và thanh toán thù lao coi thi;

             + Tiếp nhận bài thi và bảng điểm, và lưu trữ;

             + Quét (scan), sao lưu kết quả thi, chuyển điểm cho Phòng Đào tạo, các đơn vị có liên quan, và tải (upload) lên mạng công bố cho sinh viên;

             + Kiểm tra, đối chiếu điểm trên bảng điểm quét và điểm cập nhật trong hệ thống;

             + Báo cáo, thống kê tình hình nộp đề thi trễ (hệ chính quy, SĐH, VB2, VH-VL) và bài thi, bảng điểm trễ (hệ SĐH, VB2, VH-VL).

 • Công tác đảm bảo chất lượng:

           - Thiết lập quy trình khảo thí, quy trình đánh giá đề thi, quy trình phân công coi thi, quy trình giám sát thi.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

  CN. Lê Kế Nam – Kỹ thuật viên

E-mail: namlk@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6401

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên

Bằng cấp:

 • Cử nhân Kinh tế

Nhiệm vụ:

 • Công tác khảo thí:

           - In, sao đề thi và các tài liệu khác phục vụ công tác thi (in sao đề thi, vào túi, dán nhãn,… cho các kỳ thi được tổ chức trong Trường);

           - Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ, trang thiết bị cần thiết cho các đợt thi/buổi thi;

           - Quản lý bài thi các bậc – hệ;

           - Trích lục bài thi chấm phúc tra, phúc khảo;

           - Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với hệ Chính quy: Lập danh sách sinh viên đăng ký chấm phúc khảo; giao nhận bài thi, bảng điểm chấm phúc khảo;

 • Giám sát học chính:

           - Giám sát việc thực hiện giờ giảng của giảng viên và viết báo cáo kết quả giám sát.

           - Xây dựng văn bản, quy trình liên quan nhiệm vụ được giao như quy trình in sao đề thi, phúc khảo, giám sát học chính.

           - Công tác quản lý phòng photocopy, kho lưu trữ bài thi và hỗ trợ công tác photo chung của trường;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

  CN. Hồ Văn Túy – Chuyên viên

E-mail: tuyhv@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6401

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên

Bằng cấp:

 • Cử nhân Kinh tế

Nhiệm vụ:

 • Công tác khảo thí:

           - In, sao đề thi và các tài liệu khác phục vụ công tác thi (in sao đề thi, vào túi, dán nhãn,… cho các kỳ thi được tổ chức trong Trường);

           - Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ, trang thiết bị cần thiết cho các đợt thi/buổi thi;

 • Giám sát học chính:

           - Giám sát việc thực hiện giờ giảng của giảng viên và viết báo cáo kết quả giám sát.

           - Xây dựng văn bản, quy trình liên quan nhiệm vụ được giao như quy trình in sao đề thi, giám sát học chính, giám sát công tác khảo thí;

 • Giám sát thi cử.
 • Công tác quản lý dữ liệu giám sát học chính và thi cử: giám sát và viết báo cáo dữ liệu giám sát học chính và thi cử chung cho toàn trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

  ThS. Võ Văn Khiêm – Chuyên viên

E-mail: khiemvv@uel.edu.vn

Điện thoại: 028.37244555 – 6401

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên

Bằng cấp:

 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Khoa học máy tính

Nhiệm vụ:

 • Công tác thư ký phòng: Quản lý hệ thống công văn đến, công văn đi, lịch làm việc;
 • Đảm bảo chất lượng:

           - Thông tin trang Web Phòng, quản lý phần mềm viết báo cáo và minh chứng, báo cáo dữ liệu.

           - Cập nhật thông tin; Thực hiện bảo mật trang web; Đưa tin và quản lý các hoạt động; Cập nhập lich công tác tuần.

           - Quản lý phần mềm viết báo cáo và minh chứng đánh giá, kiểm định CTĐT và CSĐT.

           - Báo cáo ba công khai, báo cáo cho ĐHQG, Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT.

           - Quản lý phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ĐBCL: Theo dõi chỉnh sửa, quản lý code phần mềm; Theo dõi tiến độ cập nhập dữ liệu các đơn vị; Tính toán trình lãnh đạo phòng các báo cáo số liệu ra bên ngoài; Tính các chỉ số báo cáo công khai theo quy định.

           - Quản lý phần mềm khảo sát online: Quản lý các tiến trình thực hiện khảo sát theo định kỳ; Xuất kết quả khảo sát gửi cho các chuyên viên phụ trách viết báo cáo.

           - Kế hoạch khảo sát/ Theo dõi khảo sát online/ Thu thập dữ liệu.

           - Lưu trữ hệ thống các kết quả khảo sát hàng năm.

           - Lưu trữ minh chứng, theo dõi minh chứng online hàng năm.

           - Thu thập minh chứng phục đánh giá CSGD: Thu thập minh chứng theo phân công; Scan, lưu minh chứng, và xử lý thông tin theo yêu cầu.

           - Phân tích phổ điểm theo học kỳ.

 • Công tác khảo thí:

           - Thực hiện những việc sau trong công tác khảo thí đối với hệ đại học chính quy: Chuẩn bị tài liệu, giấy tờ, trang thiết bị cần thiết cho các đợt thi/ buổi thi; tham gia tổ chức giao - nhận túi bài thi cho cán bộ coi thi;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 


 

Chuyên viên

E-mail: 

Điện thoại:

Vị trí chuyên môn:

 • Chuyên viên

Bằng cấp:

 •  
 •  

Nhiệm vụ:

 • Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) của Trường: xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong, công tác hỗ trợ Trường về tự đánh giá và kiểm định;
 • Quản lý và thu thập thông tin, minh chứng cho hoạt động ĐBCL và xếp hạng đại học của Trường;
 • Đẩy mạnh nghiên cứu và tham gia các dự án ĐBCL; Tập trung các công cụ ĐBCL như công cụ đánh giá mức độ đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT và môn học; Hoạt động dự giờ đồng nghiệp.
 • Đối ngoại liên quan công tác đảm bảo chất lượng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

 

   
Giải đáp thắc mắc:
Hệ Sau Đại học:

- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Vũ Phương.
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6405
Email: phuongnv@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách: Dương Thị Tuyết Mai
ĐT: 028.38.7244555 số nội bộ 6402
Email: maidtt@uel.edu.vn

Hệ Đại học Chính quy:
- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Minh Trí
ĐT: 028.38.7244555 số nội bộ 6405
Email: trinm@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Bá Ngọc
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6401
Email: ngocnb@uel.edu.vn

Hệ Vừa làm vừa học:

- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Vũ Phương
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6401
Email: phuongnv@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách: Dương Thị Tuyết Mai
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6402
Email: maidtt@uel.edu.vn

 

 

 

 

   FANPAGE

Tổng truy cập: 645,630