Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Kinh tế - Luật lần 1

       Trong giai đoạn 2016 – 2020, hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (IQA) của Trường ĐH Kinh tế - Luật ngày càng được hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả. Các chương trình đào tạo có sự chuyển biến sang giáo dục dựa trên kết quả (OBE – Outcomes-based education). Chuẩn đầu ra chương trình được rà soát và điều chỉnh, hoạt động dạy và học, kiểm tra đánh giá được rà soát để tương thích với chuẩn đầu ra chương trình; Củng cố hệ thống ĐBCL bên trong và phát triển văn hóa chất lượng bên trong trường Đại học; Tự đánh giá chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA; Kinh nghiệm viết báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA; Phân tích dữ liệu trong công tác ĐBCL; Đã xây dựng và điều chỉnh các công cụ ĐBCL như sổ tay chất lượng, các quy trình, quy định ĐBCL, chính sách chất lượng, v.v.

       Trường đã thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục để định hướng và giảm sát hoạt động ĐBCL. Các tổ ĐBCL cấp các đơn vị cũng hình thành.

       Vào ngày 06/01/2021, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng lần 1 với sự tham gia của 25 Thầy/Cô là thành viên hội đồng ĐBCL, trong đó: thầy PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng, thầy PGS.TS Lê Vũ Nam – Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch thường trực, thầy PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh – Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng và 22 Thầy/Cô là Ủy viên hội đồng ĐBCL Trường.

 

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng ĐBCL Trường phát biểu khai mạc phiên họp

 

PGS.TS Lê Vũ Nam – Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch thường trực trình bày Dự thảo Kế hoạch chiến lược ĐBCL giai đoạn 2021 – 2025 tại phiên họp

 

TS. Nguyễn Vũ Phương – Trưởng phòng KT&ĐBCL - Ủy viên thường trực Hội đồng trình bày Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL tại UEL 2016-2020, Kế hoạch năm 2021

 

       Trong thời gian qua, công tác đổi mới, nâng cao năng lực quản lý của hệ thống, của Phòng KT&ĐBCL cũng được chú trọng. Trường đã xây dựng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý kết quả các cuộc khảo sát để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả các cuộc khảo sát thường kỳ trong năm; xây dựng hệ thống khảo sát ý kiến sinh viên trực tuyến. Kế hoạch hoạt động, lịch trình làm việc được xây dựng khoa học, phù hợp với lịch trình với các hoạt động chung của Trường. Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong Trường trong việc triển khai các hoạt động ĐBCL được phân định cụ thể, thúc đẩy sự tham gia của các đơn vị, đặc biệt là các khoa vào công tác ĐBCL.

       Trong giai đoạn 2016 – 2020 Trường ĐH Kinh tế - Luật tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đánh giá các chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA:

       Đánh giá ngoài nội bộ ĐHQG: có 6 chương trình được ĐHQG tổ chức đánh giá, gồm: Luật thương mại quốc tế, Kinh tế và Quản lý công, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh quốc tế, Kiểm toán, và Luật Kinh doanh.

       Đánh giá chính thức bởi AUN-QA: đã đánh giá thành công 4 chương trình Quản trị kinh doanh, Luật dân sự, Kinh tế và Quản lý công; Hệ thống thông tin quản lý (đang chờ kết quả chính thức); và tiếp tục chuẩn bị cho hoạt động đánh giá chương trình Kiểm toán trong tháng 10 năm 2021.

       Phiên họp Hội đồng ĐBCL đã trao đổi thảo luận về các nội dung như:

       1. Kế hoạch chiến lược ĐBCL 2021 – 2025

       2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn HĐ ĐBCL

       3. Các chính sách chất lượng

       4. Quy định ĐBCL Trường ĐH Kinh tế - Luật

 

ThS. Hà Thanh Minh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành Chính - Ủy viên Hội đồng trao đổi thảo luận tại phiên họp

 

PGS. TS Nguyễn Anh Phong – Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng - Ủy viên Hội đồng trao đổi thảo luận tại phiên họp

 

TS. Huỳnh Thị Thúy Giang – Trưởng Khoa Kinh tế đối ngoại - Ủy viên Hội đồng trao đổi thảo luận tại phiên họp

 

TS. Huỳnh Thanh Tú – Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản trị kinh doanh - Ủy viên Hội đồng trao đổi thảo luận tại phiên họp

 

TS. Đoàn Thị Phương Diệp – Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế - Ủy viên Hội đồng trao đổi thảo luận tại phiên họp

 

ThS. Lưu Văn  Lập – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính - Ủy viên Hội đồng phát biểu tại phiên họp

 

TS. Hồ Xuân Thủy – Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Kế toán – Kiểm toán - Ủy viên Hội đồng phát biểu thảo luận tại phiên họp

 

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Kinh tế - Luật

 

       Đến năm 2025, công tác BĐCL tại Trường Đại học Kinh tế - Luật được triển khai toàn diện, hiệu quả, chuyên nghiệp và có tính hệ thống, hướng đến sự công nhận ở trong khu vực và quốc tế, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và các công cụ quản lý nhằm duy trì, cải tiến chất lượng; triển khai hiệu quả công tác KĐCL, xếp hạng ĐH quốc tế (theo chương trình hành động của ĐHQG-HCM); phát triển văn hóa chất lượng trong toàn Trường để nâng cao rõ nét chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

 

Thông tin và hình ảnh: Phòng KT&ĐBCL tổng hợp.  FANPAGE

Tổng truy cập: 491,877

40,681