Quyết định số 962/QĐ-ĐHKTL ngày 26/10/2020 - Ban hành Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc môn học

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1310/QĐ-ĐHKTL-KT&ĐBCL - Ban hành Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc môn học và thi tốt nghiệp.
Xem và tải file tại đây:  FANPAGE

Tổng truy cập: 645,610